More credits in Europe

VN:F [1.9.20_1166]
5.5/10 (2)
EU
More credits in Europe
total:
8

Other European countries

Quick loans, loans without collateral, consumer loans, interest-free loans, personal loans, online loans, shot-term credits, refinancing, long-term loans, mortgages, lending, car loans.

Catalog of loan offers and credit companies in other European countries, recommendations and comparison of loans, loans in Europe with complete information, interest rates and examples of cost, ratings and reviews.

Latest updates:
 • 13.10.2021 TBCcredit – participation renewed
 • 11.10.2021 Finzo – participation paused
 • 08.10.2021 TBCcredit – participation paused
 • 05.10.2021 MrFinan – new credit company
 • 03.09.2021 Mogo – new credit company
 • 02.09.2021 Credify, SOScredit – new credit companies
 • 11.08.2021 Younited-Credit – participation paused
 • 10.06.2021 CrediStar – new credit company

Credits in Portugal
Empréstimos em Portugal

×credistar
CrediStar

CrediStar

Lending, Long-term loans
Website: credistar.pt

Amount: 500౼75000 EUR
Term: 6౼84 months
Interest: up to 15.6 % APR
Age: from 18 years

Exemplo: Crédito Pessoal Formação: Para um financiamento de 8.000€, com a TAEG de 6,2% e TAN de 4,10% o prazo de reembolso é de 36 meses ao que corresponde uma mensalidade fixa de 237,14€. MTIC: 8.748,24€ dos quais 8.000€ reembolsam o capital concedido e 748,24€ respeitam ao custo total do crédito. Taxa Máxima Anual Aplicável 15,6%. Prazo mínimo de reembolso 6 meses e máximo de 84 meses.

Empréstimos, créditos de longo prazo, Montante 500౼75000 EUR, Prazo 6౼84 meses, TAEG até 15,6 %, Idade a partir de 18 anos.

Credits in Italy
Prestiti in Italia

×younited-credit
Younited-Credit

Younited-Credit

Lending, Long-term loans
Website: younited-credit.com

Amount: 1000౼50000 EUR
Term: 24౼84 months
Interest: up to 14.8 % APR
Age: from 18 years

Esempio: di finanziamento per un importo totale di 10.000€ rimborsabile in 84 mensilità di 140,77€. TAEG fisso: 4,99% (esclusa l’assicurazione facoltativa, in caso di scelta dell’assicurazione il tasso promozionale decade). TAN fisso: 2,66%. Costo del servizio: 779.35€. Interessi dell’operazione: 1045,33€. Importo totale dovuto per il prestito 11.824,68€, solo per i nuovi clienti.

Prestiti, Finanziamenti a lungo termine, Quantità 1000౼50000 EUR, Termine 24౼84 mesi, TAEG max applicabile è del 14.80%, Età da 18 anni.
×mrfinan
MrFinan

MrFinan

Lending, Long-term loans
Website: mrfinan.com

Amount: 100౼75000 EUR
Interest: 1౼120 months
Interest: ?
Age: from 18 years

Su Mrfinan puoi ottenere fino a 75.000 €, nel modo più semplice: in un paio di clic, senza scartoffie e senza procedure complicate. Mrfinan ti procura il finanziamento di cui hai bisogno, nel modo in cui ne hai bisogno. Ti offriamo il prestito che meglio si adatta alla tua situazione. Scegli il motivo e l´importo e trasforma il tuo progetto in realtà

Prestiti, Finanziamenti a lungo termine, Quantità 100౼75000 EUR, Termine 1౼120 mesi, TAEG ?, Età da 18 anni.

Credits in France
Prêts en France

×kreditiweb
KreditiWeb

KreditiWeb

Lending, Long-term loans
Website: kreditiweb.com

Amount: 100౼500000 EUR
Term: 1౼240 months
Interest: from 5.5 % APR
Age: from 18 years

Nous analysons votre profil financier et vous recommandons les produits les mieux adaptés à votre situation et aux meilleures conditions du marché. Financement à partir de 100 euros et 500.000 euros. Comparez les prêts, crédits, cartes, crédit immobilier … Service personnalisé. Nous comparons plus de 50 entités bancaires.

Prêts, crédits à long terme, Montant 100౼500000 EUR, Terme 1౼240 mois, AVR de 5,5 %, Âge à partir de 18 ans.

Credits in Georgia
კრედიტები საქართველოში

×tbccredit
TBCcredit

TBCcredit

Short-term, Consumer credits
Website: tbccredit.ge

Amount: 100౼50000 GEL
Term: 3౼48 months
Interest: from 15.8 % APR
Age: 20౼62 years

მაგალითი: მაგალითი 20,000 GEL, სესხის ვადა 24 თვე, საპროცენტო განაკვეთი 12.25 %-დან, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.8 %-დან, ყოველთვიური გადასახადი 946 GEL. სესხის დამტკიცება ხდება შემოსავლების გათვალიწინებით. სესხებზე პროცენტი მტკიცდება ინდივიდუალურად და პროცენტის დამტკიცება ხდება თქვენი შემოსავლებისა და საკრედიტო რეიტინგის გათვალისწინებით.

მოკლევადიანი, სამომხმარებლო სესხები, ლიმიტი 100౼50000 ლარამდე, ვადა 3౼48 თვემდე, შეფასება დან 15.8 % APR, ასაკი 20౼62 წლის.

Credits in Armenia
Վարկեր Հայաստանում

×credify
Credify

Credify

Short-term, Consumer credits
Website: credify.am

Amount: 50000౼200000 ֏
Term: 3౼30 months
Interest: 0౼280 % APR
Age: 18౼70 years

Օրինակ: Անտոկոս վարկ 150000 ֏., տոկոսները՝ 0 ֏., վճարման գումարը կկազմի 150000 ֏. APR 0%. Max APR (տարեկան տոկոսադրույք) 280%. Հաշվարկի օրինակ: 150000 ֏. 3 ամսով, միջնորդավճար 15000 ֏., ընդանուր ծախսեր 165000 ֏., APR 280%։ Վարկի մարման մինիմալ Ժամկետը 3 ամիս է, մակսիմալ ժամկետը 30 ամիս.

Կարճաժամկետ սպառողական վարկեր, գումար 50000౼200000 ֏, ժամկետը 3౼30 ամիս, տոկոսադրույքը 0౼280 % APR, Տարիք 18౼70 տարի.
×soscredit
SOScredit

SOScredit

Short-term, Consumer credits
Website: soscredit.am

Amount: 10000౼2000000 ֏
Term: 3౼30 months
Interest: 0౼280 % APR
Age: 18౼70 years

Օրինակ: եթե դուք անժամկետ վարկ եք վերցրել 95 000֏ չափով, Ձեր ամսական վճարումները ներառում են փոխառության գումարի 1%, փոխարության հաշվարկված մնացորդ, անվանական տոկոսադրույք տարեկան 24%, և մինչեւ 17% սպասարկման վճար: Այս դեպքում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 18.97%: APR – ի առավելագույն չափը կազմում է 82,5%:

Կարճաժամկետ սպառողական վարկեր, գումար 10000౼2000000 ֏, ժամկետը 3౼30 ամիս, տոկոսադրույքը 0౼280 % APR, Տարիք 18౼70 տարի.
×mogo
Mogo

Mogo

Car leasing, Auto credits
Website: mogo.am

Amount: 350000౼20000000 ֏
Term: 24౼120 months
Interest: up to 71.71 % APR
Age: 18౼70 years

Օրինակ: 3.000.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով և 60 ամիս մարման ժամկետով. վարկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է 69.43 %, վարկի անվանական տոկոսադույքը կազմում է 19%, վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճար` 2,8% վարկի մնացորդի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կազմում է 142351,57 ՀՀ դրամ, ընդհանուր վճարման ենթակա գումարը կազմում է 8․541․094,21 ՀՀ դրամ: Վարկի առավելագույն փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է 71,17%:

Ավտոմեքենաների լիզինգ, Ավտովարկեր, գումար 350000౼20000000 ֏, ժամկետը 24౼120 ամիս, տոկոսադրույքը նախքան 71.71 % APR, Տարիք 18౼70 տարի.

Important information
Credits and liability

All types of loans in Europe are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Europe. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of AllCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!

views: 4485
Comments: 1
 1. SISTERMANN Natcha says:

  No credit in Luxembourg?